top of page
Khóa học nâng cao: ứng dụng phi tập trung trên Blockchain
Q.BRC03 - 4 ngày

 

Giới thiệu

 

Khóa học cung cấp đặc thù của mô hình tính toán mạng blockchain. Khái niệm máy tính World Computer, ứng dụng phi tập trung và chương trình Smart Contract trên blockchain Ethereum. Thực nghiệm các quy trình xây dựng, cấu hình và vận hành blockchain dựa trên ETH. Làm chủ khái niệm về ngôn ngữ Solidity và quá trình xây dựng, ứng dụng, triển khai và thử nghiệm Smart Contract. 

Nội dung chương trình
1. World Computer trên blockchain
 • Cơ bản về blockchain

 • Sự khác nhau giữa Bitcoin và Ethereum

 • Mô hình world computer

 • Ứng dụng phi tập trung blockchain

 • Quản lý tài khoản trong Ethereum

 • Kiến trúc xử lý EVM

 • Hạ tầng lưu trữ blockchain

 • Đồng Ether & Gas

2. Hợp đồng thông minh Smart Contract

 • Khái niệm Smart Contract

 • Tính chất Smart Contract

 • Ứng dụng Smart Contract

 • Xây dựng và triển khai Smart Contract

 • Cơ chế hoạt động Smart Contract

 • Sơ đồ trạng thái Smart Contract

 • Event trong Smart Contract

 • Tương tác giữa các Smart Contract

 • ​Chuẩn ERC20, ERC223
   

3. Ngôn ngữ lập trình Solidity
 • Kiểu dữ liệu và các loại biến

 • Các cấu trúc điều khiển

 • Các hàm, mã lệnh công khai/nội bộ

 • Lớp đối tượng và kế thừa

 • Cấu trúc dữ liệu struct & mappings

 • Lập trình các sự kiện contract event

 • Chuẩn ERC20, ERC223

4. Cấu trúc dữ liệu Ethereum
 • Hàm băm SHA3, Keccak256, Ethash và mã hóa RLP

 • Hastable và mapping

 • Cây Merkle-Patricia Trie

 • Cấu trúc giao dịch ETH transaction

 • Cấu trúc khối ETH block

 • Các loại storage trong Ethereum

 • World state trie là gì?

 • Quá trình đào ETH mining

5. Máy ảo EVM
 • Kiến trúc máy ảo EVM

 • Tài khoản, giao dịch & gas

 • Memory, Storage và Stack

 • Tập lệnh máy ảo

 • Message, Delegatecall

 • Cơ chế ghi log

 • Khởi tạo và tự hủy chương trình

6. Phát triển ứng dụng dApp
 • Cấu hình blockchain Ethereum

 • Thiết lập môi trường phát triển

 • Các ngôn ngữ lập trình khả dụng

 • Các bộ thư viện và công cụ

 • Truffle framework

 • Web3 API

 • Javascript console

 • Ethereum Test
   

bottom of page