top of page

CÁC CHỦ ĐỀ VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

Chúng tôi tổ chức định kỳ các hoạt động cộng đồng dưới dạng seminar, codecamp, workshop... về các chủ đề kỹ thuật trong công nghệ blockchain như các thuật toán đồng thuận, mô hình mạng masternode, hàm băm SHA256, hệ mật mã công khai ECC, chữ ký số ECDSA và thử nghiệm các hình thức tấn công blockchain trên mạng private blockchain testnet mô phỏng...

Các mô hình ứng dụng thế hệ mới như ứng dụng phi tập trung dApp, Smart Contract, Decentralized Autonomous Organization, IPFS... cũng là chủ đề của các cuộc hội thảo và các thí nghiệm cộng đồng hàng tháng được tổ chức tại QNET Blockchain Research Center

bottom of page