top of page
Khóa học Blockchain cho mọi người
Q.BRC01 - 3 ngày - 38 modules

 

Giới thiệu

 

Cung cấp những kiến thức nền tảng giúp người học nắm rõ blockchain với đầy đủ các khía cạnh. Mô hình blockchain tổng quan. Lịch sử blockchain. Quy trình vận hành sử dụng blockchain trong các hệ thống cryptocurrency. Cơ sở mật mã bảo vệ blockchain. Các cơ chế đồng bộ, đồng thuận trong blockchain. Cấu trúc dữ liệu và An ninh blockchain....

Nội dung chương trình
1. Tổng quan blockchain
 • Định nghĩa blockchain.

 • Khái niệm crypto currency

 • Lịch sử blockchain

 • Mô hình tính toán blockchain

 • Tính chất blockchain

 • Ứng dụng blockchain

2. Quy trình sử dụng blockchain
 • Thiết lập trạm blockchain

 • Khởi tạo tài khoản

 • Thực hiện giao dịch

 • Tra cứu sổ cái

 • Khôi phục và sao lưu

 • Khái niệm sàn giao dịch

 • Lập tài khoản sản giao dịch

 • Đặt lệnh và trao đổi

 • Luân chuyển crypto currency

3. Cơ sở mật mã
 • Khái niệm hàm băm

 • Mã hóa công khai cơ bản

 • Chữ ký số là gì?

4. Cấu trúc dữ liệu blockchain
 • DLT - sổ cái phi tập trung

 • Cấu trúc giao dịch

 • Cấu trúc block

 • Kiến trúc móc xích chuỗi

5. Mạng blockchain
 • Kiến trúc mạng ngang hàng

 • Cơ chế phân nhóm các nút

 • Lan truyền và đồng bộ

6. Đồng bộ blockchain
 • Tại sao phải đồng bộ?

 • Đào là gì? tại sao? 

 • Quá trình xác nhận

 • Xử lý xung đột và trùng lắp 

 • Thuật toán đồng thuận

7. Đảm bảo an ninh blockchain
 • Các hình thức tấn công

 • Tại sao blockchain an toàn?

 • Chống sửa đổi giao dịch

 • Chống sửa db sổ cái

 • Chống mất mát thông tin

 • Chống tiêu trùng lặp

 • Lưu ý an toàn trong sử dụng

 • An toàn tài khoản sàn giao dịch

bottom of page